Zadzwoń do nas: 532 323 112

Spotkajmy się:

Blog

Lockdown w hotelu? Kto może nocować w hotelu przy obostrzeniach?

Aktualności

lockdown w natarciu?

Zasady lockdownu - kto może nocować w hotelu? niejasne zasady dotyczące nocowania w obiektach noclegowych podczas lockdown'u?

Rozwiewamy wątpliwości!

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem po 20 marca dopuszczalne są noclegi dla medyków oraz w innych przypadkach, które są ściśle określone.

Osoby, które mogą bez przeszkód nocować, muszą spełnić  2 warunki:

 1. Odnajdą się na liście wyjątków (poniżej),
 2. Mają odpowiedni dokument, który jest niezbędny do potwierdzenia celu pobytu zgodnego z rozporządzeniem. Tutaj najlepiej, gdyby było sformułowane tak jak w treści rozporządzenia i odniesieniami do dziennika ustaw (przykład poniżej).

Lista wyjątków: (aktualizacja na dzień 23.03.2021 r) z odnośnikiem do definiujących przepisów prawnych:

 • gość jest osobą wykonującą zawód medyczny i przedstawia dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą/medyczną (w domyśle: jest z nim także powiązany stosunkiem prawnym). Warunek ten musi być spójny z przepisami zawartymi w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.
 • gość jest członkiem załogi statku powietrznego i przedstawia jw. dokument potwierdzający ten fakt. Przepis z definicją: art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - prawo lotnicze.
 • gość wykonuje zawód związany z usługami na statkach lub morskich platformach w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę i przedstawia stosowny dokument.
 • gość jest kierowcą transportu drogowego (łańcuch logistyczny i przewozy) i posiada dokument wystawiony przez pracodawcę.
 • gość jest członkiem obsady pociągu i posiada odpowiedni dokument. Przepis prawny:  paragraf 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
 •  gość jest pracownikiem zarządcy infrastruktury kolejowej posiadającym odpowiedni dokument od pracodawcy i jest  zatrudniony na stanowiskach i warunkach zdefiniowanych w art. 22d ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 r. poz 1043,1378, 1778).
 •  gość jest osobą wykonującą czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - art. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. poz 293, 471, 782, 1086, 1378 i z 2021r. poz 11) i dodatkowy niejasny do końca zapis, który mówi, że gość realizuje inwestycje dotyczące infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych - w celu zapewnienia ciągłości dostaw, w delegacji (czyli poza miejscem stałego zamieszkania) i dysponuje odpowiednim dokumentem od pracodawcy.
 • gość jest pracownikiem podmiotu wpływającego na brak przerw (ciągłość) działania systemu infrastruktury krytycznej w zakresie energii,  a także surowców energetycznych i paliw i posługuje się odpowiednim zaświadczeniem od pracodawcy.
 •  gość jest pacjentem lub/a także opiekunem pacjenta, a nocowanie jest niezbędne do przeprowadzenia zabiegu medycznego / uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza miejscem stałego zamieszkania, w podmiocie świadczącym usługi lecznicze/medyczne. i posiada dokument potwierdzający ten fakt (skierowanie/ zaświadczenie od lekarza do celów administracyjnych).
 • gość jest żołnierzem lub funkcjonariuszem naszych służb państwowych i pobyt niezbędny jest do świadczenia /wykonywania obowiązków/zadań służbowych. Dowodem w tym przypadku jest legitymacja służbowa, a także druk delegacji/skierowania na wyjazd. 
 • gość jest osobą realizującą prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminali - podstawa definiująca: ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego lub inwestycji  w sektorze naftowym - ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji  inwestycji w sektorze naftowym.
 •  gość jest trenerem lub zawodnikiem lub członkiem związanym ze sztabem szkoleniowym, w zakresie ugrupowań i/lub współzawodnictwa sportowego i posiada stosowny dokument (wystawiony np. przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Polską Agencję Antydopingową, polską/międzynarodową/europejską federację sportową)
 • gość jest osobą związaną z egaminem - dotyczy to kwalifikacji w zawodzie lub egzaminu zawodowego - np. członkiem  lub osobą przeprowadzającą egzamin. Stosowne zaświadczenie może być wystawione przez dyrektora placówki kierującej (np. szkoły), pracodawcę, pracodawcę lub Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 •  gość realizuje wyjazd związany ze sprawą sądową poza miejscem zamieszkania - jest pełnomocnikiem procesowym / obrońcą / pełnomocnikiem stron lub świadkiem, biegłym, tłumaczem sądowym. Dokumentem potwierdzającym jest zawiadomienie sądowe lub inny dokument sądowy.
 • gość nocuje w obiekcie w związku z wykonywaniem oficjalnych funkcji - jest członkiem misji dyplomatycznych, przedstawicielem lub członkiem organizacji międzynarodowych, członkiem rodziny w/w, posiadaczem paszportu dyplomatycznego. Odpowiednim dokumentem jest zaświadczenie wystawione przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • gość jest związany z realizacją projektów inwestycyjnych, które otrzymały wsparcie - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. , uchwały 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna i dysponuje potwierdzający to dokument. 
 • gość jest żołnierzem wojsk sojuszniczych przybywających czasowo na terenie RP. i posiada ważną legitymację.
 • gość jest pracownikiem cywilnym  służb państwowych RP, wykonuje niezbędne czynności służbowe i posiada stosowne dokumenty,
 • gość jest osobą świadczącą usługi związane z przeglądem, naprawą sprzętu lub infrastruktury medycznej/technicznej i znajduje się poza miejscem stałego zamieszkania, wykonuje czynności niezbędne do pracy tychże urządzeń i posiada stosowne dokumenty.  Ustawa definiująca to stanowisko: art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021, poz 272).
 • gość wykonuje pracę związaną z obsługą lotnisk i ruchu lotniczego i posiada stosowny dokument.
 • gość jest bezpośrednio związany w przygotowanie treści przez jednostki publiczne radiofonii i telewizji oraz nadawców z koncesją i posiada stosowny dokument (art 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji).
 • gość jest cudzoziemcem niemogącym kontynuować podróży do miejsca swojego stałego zamieszkania i przedstawia stosowne oświadczenie. Należy tutaj pamiętać, że chodzi o osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa. 
 • gość jest pasażerem cywilnego statku powietrznego i przysługuje mu prawo definiowane w art. 9 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 261/2001. Dowodem jest dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego. 
 • gość jest kontrolerem NIK i pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych i posługuje się ważną legitymacją.
 •  gość jest pracownikiem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i posiada dokument wystawiony przez pracodawcę.
 • gość jest uczestnikiem konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską lub osobą uczestniczącą w przeprowadzaniu lub organizowaniu i posiada odpowiednie dokumenty sygnowane Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.
 • gość jest sędzią sportowym, a jego obecność jest niezbędna do realizacji współzawodnictwa sportowego lub jest osobą z kontroli antydopingowej.  Przepis prawny: ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie. Osoby, o których mowa muszą posiadać ważny dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub organizujący wydarzenie (federacja sportowa, Międzynarodowy Komitet Olimpijski)
 • gość jest dziennikarzem, w myśl definicji zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r - Prawo Prasowe i posiada ważną legitymację prasową.
 • gość jest członkiem komisji, zespołu dotyczącego egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego i posiada dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • gość jest członkiem komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym i nocuje w związku z zadaniami służbowymi i posiada dokument wystawiony przez komisję egzaminacyjną.
 • gość jest członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Wypadków Lotniczych oraz Wypadków Kolejowych i posiada ważną legitymację służbową.
 • gość jest związany z organizacją delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych  przybywających na zaproszenie odpowiednich osób i nocuje w związku z wykonywanym zawodem i przedstawia imienne polecenie wyjazdu służbowego.
 • gość jest aplikantem aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej lub inną osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań KRSiP.  Ważnym dokumentem jest zaświadczenie wystawione przez Dyrektora KRSiP. 
 • gość jest zdającym lub osobą uczestniczącą w przygotowaniu i przeprowadzeniu bez zakłóceń egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska i posiada dokument wystawiony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
 • gość jest pracownikiem Centralnej lub Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej i realizuje zadania służbowe. Dokumentem potwierdzającym jest dyrektor odpowiedniej komisji.
 • gość jest zdającym/przeprowadzającym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, zdefiniowane w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty i dysponuje ważnym dokumentem wystawionym przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.
 • gość jest osobą ubiegającą się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiada ważny dokument od ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa.
 • Gość jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i przedstawia dokument o przynależności do tejże komisji.
 • Gość jest członkiem ekipy filmowej i posiada dokument potwierdzający czynny udział w produkcji.
 • Gość jest osobą zdefiniowaną w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. i nocuje w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Tutaj nie jest konieczny dokument potwierdzający.
 • Gość jest osobą, która zdaje  lub jest opiekunem zdającego.osobą uczestniczącą w przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej i działaniach związanych z prawidłowym przebiegiem egzaminu, sprawdziany uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.  Potrzebnym dokumentem jest pismo wystawione przez dyrektora szkoły artystycznej,

Pozwól się ugościć - restauracja i noclegi w Polanicy-Zdroju

Cieszymy się, że z nami jesteś. Teraz pozwól nam się ugościć. Tradycyjnie. Po polsku. Po góralsku. Rozgość się w przytulnej góralskiej karczmie z pięknym widokiem, a następnie odpocznij, korzystając z naszych noclegów w Polanicy-Zdroju i uwolnij zmysły. Gdy aura sprzyja- na kameralnym tarasie wśród zieleni. A gdy nieco chłodniej - przy korzennym grzańcu...

Skontaktuj się z nami

Cookies settings